Registrace

E-mail *
Heslo *
Heslo znovu *
Křestní jméno *
Příjmení *
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů

v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa v rozsahu ulice, PSČ a město (dále jen „osobní údaje“) společnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., IČ: 48362425, se sídlem Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 27201, Česká republika (dále jen „Dr. Oetker“ nebo „správce“) jako správci osobních údajů

ke zpracování mých osobních údajů za účelem účasti v „Letní želírovací soutěži“ (dále jen „soutěž“) a případnému předání výhry v soutěži

Souhlas uděluji až do okamžiku, kdy budu informován/a o výsledcích soutěže po jejím ukončení, předpokládaném dne 13.8.2024, a v případě výhry v soutěži až do okamžiku předání této výhry. Společnost Dr. Oetker provede likvidaci osobních údajů bezodkladně po zániku účelu jejich zpracování, tj. po rozeslání informací o výsledcích soutěže po jejím ukončení a u výherců v soutěži nejdříve po předání výher.

Před udělením souhlasu mě Společnost Dr. Oetker dále poučila o mých právech ve vztahu k osobním údajům, a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zejména o právu:

 • tento souhlas kdykoliv odvolat
 • získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány
 • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:
  • účelu zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména pokud by se jednalo o příjemce z třetích zemí mimo EU a mezinárodní organizace
  • plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby
  • existence práva požadovat od správců opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány ode mě
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech obdržet smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
  • vhodných záruk vztahujících se k předání, pokud by se osobní údaje předávaly do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro mě právní účinky nebo by se mě obdobným způsobem významně dotýkalo, vyjma případů, kdy by rozhodnutí bylo založené na mém výslovném souhlasu
 • podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud
 • se domnívám, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu
 • obdržet od správce nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy pokud v důsledku porušení GDPR utrpím hmotnou či nehmotnou újmu
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou
 • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
  • souhlas odvolám a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování
  • byly osobní údaje zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů
 • získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • předat osobní údaje jinému správci bez překážek, a to i prostřednictvím společnosti Dr. Oetker, je-li to technicky možné
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • popřu jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti
  • je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádám o omezení jejich použití
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • vznesu námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody správců převažují nad oprávněnými důvody na mé straně

Společnost Dr. Oetker mě informovala, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív.

Společnost Dr. Oetker mě informovala, že k automatickému rozhodování ani profilování ve smyslu GDPR docházet nebude.

Společnost Dr. Oetker mě upozornila také na mé právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, z důvodů týkajících se mé konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se mé konkrétní situace mi dle sdělení společnosti Dr. Oetker náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování s tím souvisejícího.

Současně prohlašuji, že osobní údaje poskytuji společnosti Dr. Oetker sám/sama za svou osobu svobodně a dobrovolně a jsem starší 18 let.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a pravidly soutěže *
Pokračovat