Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže Dr. Oetker "Velká letní želírovací soutěž"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Dr. Oetker „Velká letní želírovací soutěž“ (dále jen „soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla této soutěže (dále jen „pravidla soutěže“). Tato pravidla mohou být změněna formou písemných dodatků organizátora soutěže k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem soutěže je: 

Společnost Dr. Oetker, spol. s r.o., se sídlem Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 272 01, Česká republika, IČ: 483 62 425, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 40137 (dále jen „organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v době od 3. 6. 2024 do 5. 8. 2024 včetně (dále jen „doba konání soutěže na celém území České republiky.
Jednotlivých děvět soutěžních kol proběhne v termínu od 3. 6. 2024 do 4. 8. 2024 včetně.

3. Ceny soutěže: 
V případě řádného zapojení se do soutěže a splnění všech podmínek soutěže uvedených v těchto pravidlech mohou soutěžící vyhrát následující výhru:

3.1. Výhrou v soutěži je: 
Balíček Dr. Oetker: 2× Kyselina citrónová MAXI, 1× Želírovací cukr Extra 2:1, 1× Želírovací cukr Extra 3:1, 1× Želírovací cukr se stévií 3:1, 2× Pektin, 1× Pomůcka na konzervování, 2× Gelfix 1:1, 2× Gelfix 2:1, 2× Gelfix 3:1, 2× Sirupfix, Ovesná kaše Jablka, skořice, 1× Ovesná kaše Kokos, 1× Ovesná kaše Natural Len, chia, 1× Ovesná kaše Vanilka, 1× Ovesná kaše Čokoláda, 1× Premium Ovesná kaše Belgická čokoláda & kakaové boby, 1× Premium Ovesná kaše Brusinky, magnézium & inulin, 1× Rýžová kaše Jablka, skořice, 1× Rýžová kaše Jahody, CHIA, 1× Rýžová kaše Meruňka, 1× Rýžová kaše Natural, CHIA, 1× Rýžová kaše Vanilka a 1× Rýžová kaše Čokoláda

V každém soutěžním kole bude předáno 10 výher. Celkově bude v soutěži předáno 90 výher. 

4. Podmínky účasti v soutěži:

4.1. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a má doručovací adresu na území České republiky.

4.2. Další důležitou podmínkou řádné účasti v soutěži je mimo jiné:
a) vyplnění registračního formuláře na internetové stránce organizátora: https://zavarovani.soutezoetker.cz (dále jen „internetová stránka“) v rozsahu nezbytných údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa (která slouží zároveň jako přihlašovací jméno) a heslo. 

4.3. Do soutěže se jeden soutěžící může registrovat po dobu jejího trvání jen jednou. 

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zástupci a zaměstnanci organizátora, stejně tak i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem soutěže stane tato osoba a organizátor se o této skutečnosti dodatečně dozví, výhra v soutěži jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že se dodatečně zjistí, že výherce je zaměstnancem organizátora soutěže nebo osobou mu blízkou a tento už cenu převzal, je povinný tuto cenu bez meškání vrátit zpět organizátorovi soutěže, a pokud to již pro povahu věci není možné, je povinný nahradit organizátorovi soutěže celou hodnotu ceny soutěže. 

4.5. Osoby nesplňující podmínky pro účast v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se tato osoba i oproti uvedenému stala účastníkem soutěže a/nebo výhercem soutěže (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze soutěže vyloučena (resp. vyřazena) a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve prospěch organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, a to obzvláště v případě podezření, že soutěžící dosáhl účasti nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže či v rozporu s dobrými mravy (bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o jednání soutěžícího či jiné osoby). Toto rozhodnutí organizátora je konečné a bez možnosti odvolání. 

5. Podstata a vyhodnocení soutěže:

5.1. Podstata soutěže spočívá ve správném zodpovězení vědomostních otázek určených pro soutěžící. O správnosti jednotlivých odpovědí rozhoduje s konečnou platností organizátor. 

5.2. Soutěžní kola soutěže:

i. Devět kol soutěže bude probíhat 3. 6. 2024 do 4. 8. 2024 (dále jen „soutěžní kola“).
ii. Soutěžní kola: 1. soutěžní kolo 1. soutěžní kolo 3. 6. – 9. 6. 2024, 2. soutěžní kolo 10. 6. – 16. 6. 2024, 3. soutěžní kolo 17. 6. – 23. 6. 2024, 4. soutěžní kolo 24. 6. – 30. 6. 2024, 5. soutěžní kolo 1. 7. – 7. 7. 2024, 6. soutěžní kolo 8. 7. – 14. 7. 2024, 7. soutěžní kolo 15. 7. – 21. 7. 2024, 8. soutěžní kolo 22. 7. – 28. 7. 2024, 9. soutěžní kolo 29. 7. – 4. 8. 2024
iii. V každém soutěžním kole budou postupně zveřejněny tři soutěžní otázky. Na otázky bude možné odpovědět výběrem ze tří (3) možností, z nichž jedna (1) možnost je správná.
iv. Na otázku bude moci odpovědět každý soutěžící, který se zaregistroval v souladu s článkem 4 těchto pravidel soutěže (Podmínky účasti v soutěži), přičemž na otázky určené na dané soutěžní kolo bude moci odpovědět každý soutěžící pouze jednou. V případě opakovaných odpovědí jednoho soutěžícího na totožnou soutěžní otázku se k druhé a dalším odpovědím nepřihlíží.
v. Na otázky určené na dané soutěžní kolo bude možné odpovídat v době od 00:00 prvního dne trvání daného soutěžního kola až do 23:59 hod. posledního dne trvání daného soutěžního kola.Následně bude příslušná otázka na dané soutěžní období uzavřena a bude otevřena soutěžní otázka na další soutěžní období.
vi. Výherci soutěžních kol budou určeni na základě losování ze všech soutěžících, kteří správně odpověděli na otázky daného soutěžního kola. Losování výherců pro dané soutěžní kolo proběhne následující den do 12:00 hod.
vii. Po losování bude všem výhercům odeslán e-mail s informací o výhře. Informační e-mail bude soutěžícím odeslán nejpozději následující den po losování do 15:00 hod.
viii. 10 vylosovaných výherců daného soutěžního kola získá výhry podle odst. 3.1. těchto pravidel soutěže. První dva vylosovaní výherci v pořadí získají hlavní výhru, další dva vylosovaní výherci získají výhru.
ix. Po skončení soutěžního kola, budou vždy následující den na internetové stránce, zveřejněni výherci.

5.3. Losování výherců cen soutěže pro příslušné kolo soutěže zajistí organizátor.

5.4. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora soutěže namísto udělené výhry soutěže finanční kompenzaci ve výši běžné prodejní ceny výhry soutěže nebo hlavní výhry nebo jakoukoliv jinou věcnou cenu. 

5.5. Výherci budou o výhrách vyrozuměni bez zbytečného odkladu po jejich určení, a to prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu poskytnutou a získanou od daného soutěžícího zapojením se do soutěže. Součástí vyrozumění výherce o výhře v soutěži bude i žádost o doplnění údajů (kontaktní adresy) nezbytných pro předání výhry. V případě, že výherce do pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání vyrozumění danému výherci způsobem uvedeným ve vyrozumění neposkytne organizátorovi soutěže údaje nezbytné k předání výhry, nárok tohoto výherce na výhru v soutěži v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká. O naložení s výhrou, která nebude z jakýchkoliv důvodů předána výherci rozhodne s konečnou platností organizátor.

5.6. Předání výher bude organizačně zajišťovat organizátor Výhra bude výherci odeslána na náklady organizátora prostřednictvím pošty. V případě, že se nepodaří výhru výherci za sjednaných podmínek předat, nárok výherce na její získání v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká.

5.7. Předání výher může být podmíněno prokázáním splnění podmínek podle těchto pravidel soutěže (mj. zejména podmínek podle bodu 4.1 těchto pravidel soutěže), předložením průkazu totožnosti (např. Občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce jakož i podpisem předávacího protokolu, připraveného a poskytnutého ze strany organizátora.

6. Dodatečné podmínky soutěže:

6.1. Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje soutěžící organizátorovi i souhlas k využívání jím poskytnutých údajů nemajících charakter osobního údaje.

6.2. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži a udělením práv a souhlasů dle těchto pravidel včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů, jako i dalších právních předpisů. V případě, pokud vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, je za takové porušení plně zodpovědný.

6.3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

6.4. Na výhru není právní nárok, výhry není možné vymáhat soudní cestou a ani za ně žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční nebo nefinanční povahy.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit či upravit pravidla soutěže, stejně tak právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit či úplně zrušit, a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady.

6.6. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností interpretovat tato pravidla soutěže a rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

6.7. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv technické problémy související se soutěží, především problémy při fungování internetové stránky, včetně problémů na straně přepravců, telefonních operátorů nebo jiných subjektů.

6.8. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat. Organizátor si vyhrazuje právo výhru dle těchto pravidel nahradit jinou výhrou podobného typu a odpovídající hodnoty, stejně jako měnit podmínky odevzdání výhry.   

7. Závěrečné ustanovení:

7.1. Tyto pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění.

7.2. V případě rozporu ustanovení pravidel soutěže a propagačních materiálu týkajících se soutěže a/nebo nejasností týkajících se výkladu těchto pravidel soutěže nebo propagačních materiálu soutěže, se budou aplikovat příslušní ustanovení těchto pravidel soutěže a výklad organizátora.

7.3. Na právní vztahy neupravené těmito pravidly soutěže se budou aplikovat příslušné ustanovení Občanského zákoníku, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší.

7.4. Tato pravidla soutěže jsou během celé doby soutěže také zveřejněna na internetové stránce https://zavarovani.soutezoetker.cz

7.5. Pro případné dotazy je možné se obrátit e-mailem na hotline@oetker.cz

 

V Kladně, dne 2. 6. 2024